जिल्हा क्रीडा अधिकारी, भंडारा आपले स्वागत करीत आहे